Skip to main content

Boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden 2023 Bands and Acts:          

Contractant 1: Opdrachtgever
Contractant 2: Bands and Acts

Artikel 1 - Opdracht

1.1 Voor nadere specificatie zie Algemene rider (Annex I bij deze overeenkomst, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”). Deze opdrachtovereenkomst is niet eenzijdig opzegbaar, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.2 Contractant 1 zal in verband met het optreden voor eigen rekening zorgdragen voor de voorzieningen zoals bepaald in Annex II (de technische rider) bij deze overeenkomst.

Artikel 2 – Betaling en restitutie

2.1 Voor het optreden zal de Contractant 1 een betaling aan Contractant 2 verschuldigd zijn.

2.2 Contractant 1 krijgt van Contractant 2 een factuur vermeerderd met de verschuldigde BTW. De volledige factuur dient uiterlijk 8 dagen zonder aftrek van kosten voor aanvang van het concert te zijn voldaan en bijgeschreven op de bankrekening van Contractant 2.

2.3 Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van Contractant 1 voldeed. Contractant 1 wordt geacht vooraf bekend te zijn met de prestaties, mogelijkheden en werkwijze van de Artiest/Band.

2.4 In verband met hetgeen omschreven in artikel 2.3 neemt de Artiest/Band zich het recht voor van volledige artistieke vrijheid. Mocht Contractant 1 besluiten om het optreden vroegtijdig te beëindigen dan ontslaat hem dat niet van volledige betaling conform afspraak.

Artikel 3 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Contractant 1 

3.1 Contractant 1 zal in verband met het optreden zorgdragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten, zoals bijvoorbeeld BUMA.

3.2  Contractant 1 heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden. Contractant 2 stelt deze op eerste aanvraag ter beschikking aan Contractant 1. Informatie op de website van Contractant 2 in welke verschijningsvorm ook (teksten, afbeeldingen, fragmenten, etc.) mogen niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Contractant 2. Er kunnen aan de inhoud nimmer rechten worden ontleend.

3.3 Contractant 1 is tegenover de Artiest/Band verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

3.4 Het is verboden om van het optreden geluids- en/of audiovisuele opnamen te (doen) vervaardigen, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Artiest/Band. Contractant 1 zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen, dat van het optreden van de Artiest geluids- en/of audiovisuele opnamen worden vervaardigd.

Artikel 4 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Artiest 

4.1 De Artiest/Band zal in verband met het optreden zorgdragen voor het vervoer van artiesten en  instrumenten(ruimte voor eventueel overeengekomen extra bepalingen)

4.2 Contractant 2 heeft het recht om De Artiest/Band in de zaal/op het terrein van de locatie zgn. merchandising-producten (zoals, maar niet beperkt tot, geluidsdragers, t-shirts, posters e.d.) die betrekking hebben op de Artiest/Band te (doen) verkopen, waartoe de Contractant 1 aan de Artiest/Band een zgn. verkoopruimte ter beschikking zal stellen.

4.3 Contractant 2 heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-) vergoeding gehouden te zijn tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van het optreden aan de Contractant 1 op te zeggen, indien de Artiest/Band door een radio- of tv-optreden op bedoelde datum aantoonbaar verhinderd is om het optreden te verzorgen, met dien verstande, dat, indien door de Contractant 1 gewenst en uiterlijk één week na de oorspronkelijke datum van het optreden schriftelijk aan de Artiest kenbaar gemaakt, partijen alsdan in goed overleg een datum binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke datum zullen vaststellen waarop het optreden alsnog onder gelijke condities zal plaatsvinden.

4.4 Contractant 2 heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade-) vergoeding gehouden te zijn aan de Contractant 1 op te zeggen indien de veiligheid van de Artiest/Band, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Contractant 1 desalniettemin de volledige gage, zoals bepaald in artikel 2, aan Contractant 2 verschuldigd zijn.

4.5 Contractant 1 verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de Artiest/Band. Repertoire en geluidsvolume zullen derhalve door de Artiest worden bepaald, met dien verstande, dat de Artiest/Band het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan Contractant 1 voorgeschreven, niet zal overschrijden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

5.1 Contractant 1 is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van de Artiest/Band, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door Contractant 1, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. Contractant 1 vrijwaart de Artiest/Band van aanspraken van derden en Contractant 1 zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.

5.2 Op straffe van verval van enige aanspraak stelt Contractant 1 Contractant 2 binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien de Artiest/Band toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

5.3 Bij ongeregeldheden zoals vechtpartijen en gooien met drank en andere situaties waarbij schade dreigt aan Artiest/Band, zijn werknemers en/of opdrachtnemers en de goederen van de Artiest/Band, is de   Artiest/Band gerechtigd het optreden te staken, voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het ontslaat Contractant 1 nimmer tot betalingsverplichting zoals vermeld in artikel 2.

Artikel 6 – Overmacht 

6.1 Indien de Artiest/Band door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Contractant 2 Contractant 1 daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Contractant 1 het recht om door een Arbo arts een onderzoek te laten instellen.

6.2 Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en Contractant 1 heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest/Band, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.

6.3 Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van Contractant 1 geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal Contractant 1 desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in artikel 2.1, aan Contractant 2 verschuldigd zijn en voldoen.

6.4 Inzake overmacht aan de zijde van de Artiest/Band zal Contractant 2 vanuit zijn inspanningsverplichting trachten een vervangende Artiest/Band in te zetten, zulks in overleg met Contractant 1. Mocht het niet lukken om hier in te voorzien, dan zal in de geest van artikel 6.2 een nieuwe datum worden gevonden.

Artikel 7 – Slotbepalingen 

7.1 Indien Contractant 1 niet binnen één (1) week na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan Contractant 2 heeft geretourneerd, dan wordt ieder aanbod/optie van de Artiest/Band in verband met het in de overeenkomst genoemde optreden geacht te zijn herroepen en met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden. Er kunnen dan door Contractant 1 geen rechten aan worden ontleend.

7.2 Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.

7.3 Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van Zutphen.

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.